skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Icelandic Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Icelandic Language in the Digital Age

Georg Rehm ; Hans Uszkoreit;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30173-5 ; E-ISBN: 978-3-642-30174-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30174-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Feminist Movement in the Nordic Countries in the 1970s

Sigríður Matthíasdóttir

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2012, Vol.8(1), pp.195-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2012.8.1.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...