skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Hungarian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hátsó corticalis atrophia (Benson-szindóma).
Posterior cortical atrophy (Benson-syndrome)

Rózsa, Anikó ; Szilvássy, Ildikó ; Kovács, Krisztina ; Boór, Krisztina ; Gács, Gyula

Ideggyogyaszati szemle, 30 January 2010, Vol.63(1-2), pp.45-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1442 ; PMID: 20420123 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Szinkronizált, oszcillatorikus agyi elektromos aktivitás a vizuális percepcióban.
Synchronized, oscillatory brain activity in visual perception

Braunitzer, Gábor

Ideggyogyaszati szemle, 30 September 2008, Vol.61(9-10), pp.294-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1442 ; PMID: 18841649 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A látási információ parallel feldolgozása.
Parallel processing of visual information

Benedek, György ; Janáky, Márta ; Benedek, Krisztina ; Kéri, Szabolcs

Ideggyogyaszati szemle, 20 July 2006, Vol.59(7-8), pp.241-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1442 ; PMID: 17076302 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Szilvássy, Ildikó
  2. Kovacs, K
  3. Kéri, Szabolcs
  4. Rozsa, A
  5. Boór, Krisztina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...