skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Unió vagy "unificáltatás"?: Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872)
Unió vagy "unificáltatás"?: Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unió vagy "unificáltatás"?: Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872)

Pál , Judit

ISBN: 9786068178196 ; ISBN: 6068178196

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance of the Hebrews, 1863–1875: The diaspora roots of an ultra-Orthodox proto-Zionist utopia in Palestine

Silber, Michael K.

Journal of Israeli History, 01 September 2008, Vol.27(2), p.119-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-1042 ; E-ISSN: 1744-0548 ; DOI: 10.1080/13531040802284031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Budapest Flâneur: Urban Modernity, Popular Culture, and the "Jewish Question" in Fin-de-Siècle Hungary

Gluck, Mary

Jewish Social Studies, Spring 2004, Vol.10(3), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00216704 ; E-ISSN: 15272028 ; DOI: 10.1353/jss.2004.0012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geopolitics in the Danube region: Hungarian reconciliation efforts, 1848-1998

Romsics, Ignác ; Király, Béla K.

ISBN: 9-639116-29-7 ; ISBN: 978-9639116290

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish resistance in Poland's eastern borderlands during the second world war, 1939–41

Musial, Bogdan

Patterns of Prejudice, 01 December 2004, Vol.38(4), p.371-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-322X ; E-ISSN: 1461-7331 ; DOI: 10.1080/0031322042000304231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bartók contra Möller or A Hidden Scholarly ars poetica

Vikárius, László

The Musical Quarterly, Spring 2007, Vol.90(1), pp.43-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdn004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In a maelstrom: the history of Russian-Jewish prose (1860-1940)

Hetényi, Zsuzsa

ISBN: 9-637326-91-X ; ISBN: 978-9637326912

Toàn văn sẵn có

8
A short history of my philosophy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A short history of my philosophy

Heller, Agnes

E-ISBN 0739146939 ; E-ISBN 9780739146934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Early Netherlandish Paintings Rediscovery, Reception and Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Netherlandish Paintings Rediscovery, Reception and Research

Ridderbos, Bernhard

E-ISBN 9053566147 ; E-ISBN 9789048505227 ; E-ISBN 9789053566145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoir of Hungary, 1944-1948

Márai, Sándor

ISBN: 9-639241-10-5 ; ISBN: 978-9639241107

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government and politics in Hungary

Körösényi, András ; Renwick, Alan

ISBN: 9-639116769 ; ISBN: 9-639116-61-0 ; ISBN: 978-9639116764 ; ISBN: 978-9639116610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A görög katolikus egyház muvészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújúlas/Ukrains'ki khoruhvy

Himka, John-Paul

Canadian Slavonic Papers, Vol.53(1), pp.93-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvüségről

Huseby-darvas, Éva V

Language in Society, 1993, Vol.22(3), pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404500017395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A yiddishe mame desperately seeking a Mame Loshn: Toward a theory of the feminisation of stigma in the relations between Israelis and Holocaust survivors

Lentin, Ronit

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.87-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00066-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến1998  (2)
 3. 1999đến2003  (2)
 4. 2004đến2005  (3)
 5. Sau 2005  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (7)
 2. Bài báo  (5)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eva V. Huseby-Darvas
 2. Lentin, Ronit
 3. Márai, Sándor
 4. Musial, Bogdan,
 5. Musial, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...