skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Fokasz Nikosz (ed.), Identitások határán: Közösségi élet és beilleszkedési stratégiák a magyarországi görögök körében 1949–2012

Bodor, Péter

International Sociology, March 2015, Vol.30(2), pp.200-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; E-ISSN: 1461-7242 ; DOI: 10.1177/0268580915571816c

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bodor, Péter
  2. Bodor, P
  3. Nikosz, Fokasz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...