skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Hungarian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in the European Union: From Economic Rights to the Protection of European Values

Versteegh, C.R.M.; ARTES

Erdélyi Társadalom, 2015, Vol.13(3), pp.85-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1583-6347

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában [Bilingualism and the name-semiotic landscape. The laws of minority name use and the visual use of proper names in Slovakia]

Bauko, János

Névtani Értesítő, 01 December 2015, Vol.37, pp.179-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-2190 ; E-ISSN: 2064-7484

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Betegjogok etnikai metszetben.
Patients' rights in ethnic cross-section

Lukács, Ágnes ; Feith, Helga Judit

Orvosi hetilap, 01 May 2016, Vol.157(18), pp.712-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 27106727 Version:1 ; DOI: 10.1556/650.2016.30424

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance of the Hebrews, 1863–1875: The diaspora roots of an ultra-Orthodox proto-Zionist utopia in Palestine

Silber, Michael K.

Journal of Israeli History, 01 September 2008, Vol.27(2), p.119-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-1042 ; E-ISSN: 1744-0548 ; DOI: 10.1080/13531040802284031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Helga Judit, F.
  2. Bauko, János
  3. Lukács, Ágnes
  4. Lukács, Á.
  5. Feith, Hj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...