skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vadászat előtt (vers)

Karácsonyi, Zsolt

Korunk, 2010, Issue 4, pp.4-4

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

2
Bethlen Gábor krónikásai Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bethlen Gábor krónikásai Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről

Makkai, László

ISBN: 9632809181

Toàn văn không sẵn có

3
Transilvania (1584)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transilvania (1584)

Possevino, Antonio; Veress, Endre

v.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Hármas kis tükör, melly I. A' szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély országot, annak földével, polgári-állapatjával, és historiájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott módon a' nemes tanúlóknak, summásan, de világosan elö-adja és ki-mutatja
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
The golden age in Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The golden age in Transylvania

Jókai, Mór; Waite, A. V ; Waite, S. L

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Szigeti album: MDCCCLX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Szigeti album: MDCCCLX

Szathmári Pap, Károly ; Szilágyi, István

Toàn văn sẵn có

7
Midst the wild Carpathians: a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Midst the wild Carpathians: a novel

Jókai, Mór; Bain, R. Nisbet

Toàn văn sẵn có

8
Erdély népesedéstörténete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély népesedéstörténete

Nyárády, Károly R

ISBN: 9632156056 ; ISBN: 9632156285

Toàn văn không sẵn có

9
Az erdélyi magyar társadalom a középkorban
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az erdélyi magyar társadalom a középkorban

Mályusz, Elemér

ISBN: 9638311533

Toàn văn không sẵn có

10
Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Kiadta Gindely Antal.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Kiadta Gindely Antal.

Bethlen, Gábor; Gindely, Antonín

Toàn văn không sẵn có

11
Monumenta Hungariae historica: Magyar töténelmi emlékek: osztàly [B]: Monumenta comitialia regni transylvaniae: Erdélyi országgülési emlékek
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monumenta Hungariae historica: Magyar töténelmi emlékek: osztàly [B]: Monumenta comitialia regni transylvaniae: Erdélyi országgülési emlékek

Transylvania (Principality) ; Magyar Tudományos Akadémia

v. 1 (1875)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Báthory Gábor fejedelem története
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Báthory Gábor fejedelem története

Szilágyi, Sándor

c.1

Toàn văn sẵn có

13
A linzi béke okirattára
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A linzi béke okirattára

Szilágyi, Sándor

Toàn văn không sẵn có

14
Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Bizottsága

Toàn văn không sẵn có

15
Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten: ihrer interesantesten Gegenden, Städte, Badeorte, Kirchen, Burgen, Paläste und fonstigen Baudenkmäler alter und neuer Zeit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten: ihrer interesantesten Gegenden, Städte, Badeorte, Kirchen, Burgen, Paläste und fonstigen Baudenkmäler alter und neuer Zeit

Hunfalvy, János ; Rohbock, Ludwig

v.2:2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
History of the Protestant church in Hungary: from the beginning of the Reformation to 1850; with special reference to Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of the Protestant church in Hungary: from the beginning of the Reformation to 1850; with special reference to Transylvania

Bauhofer, János György; Merle D'Aubigné, J. H ; Craig, J.

ISBN: 0524051313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1900  (1)
 2. 1900đến1919  (10)
 3. 1920đến1979  (1)
 4. 1980đến1988  (2)
 5. Sau 1988  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (14)
 2. Bài báo  (1)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. German  (2)
 3. Latin  (2)
 4. Italian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Szilágyi, Sándor
 2. Jókai, Mór
 3. Bauhofer, János György, 1806-1864
 4. Possevino, Antonio
 5. Makkai, László

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...