skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek: Dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek: Dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból

Kriza, Borbála (translator) ; Lőrincz D., József (translator) ; Sályi, Tamás (translator) ; Vidra, Zsuzsa (translator) ; Bíró, Anna-Mária (compiled by) ; Alfredsson, Gudmundur (author) ; Bloed, Arie (author) ; Ferrer, Erika (author) ; Thornberry, Patrick (author)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A romániai nyelvpolitikák értékelése

Horváth, István

Regio, 2009, Issue 1, pp.3-16

ISSN: 0865-557X ; E-ISSN: 2415-959X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Har–Kov-kommentárok

Visky, András

Provincia - Magyar nyelvű kiadás, 2001, Issue 18, pp.12-13

ISSN: 1582-3954

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in the European Union: From Economic Rights to the Protection of European Values

Versteegh, C.R.M.; ARTES

Erdélyi Társadalom, 2015, Vol.13(3), pp.85-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1583-6347

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában [Bilingualism and the name-semiotic landscape. The laws of minority name use and the visual use of proper names in Slovakia]

Bauko, János

Névtani Értesítő, 01 December 2015, Vol.37, pp.179-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-2190 ; E-ISSN: 2064-7484

Toàn văn sẵn có

6
A kisebbségi jogok védelme ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A kisebbségi jogok védelme ..

Baranyai, Zoltán, Comp

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Betegjogok etnikai metszetben.
Patients' rights in ethnic cross-section

Lukács, Ágnes ; Feith, Helga Judit

Orvosi hetilap, 01 May 2016, Vol.157(18), pp.712-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6002 ; PMID: 27106727 Version:1 ; DOI: 10.1556/650.2016.30424

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek
Dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból
Kisebbségi Adattár
11.

Gudmundur Alfredsson ; Arie Bloed ; Erika Ferrer ; Patrick Thornberry

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az Åland-szigetek médiastruktúrája, avagy a média szerepe a kisebbségi identitás megőrzésében

Norbert, Tóth

Médiakutató, Summer 2007, pp.1-7

ISSN: 15868389

Toàn văn sẵn có

10
Amendments to the Yugoslav Constitution Strengthen the Rights of Republics and National Minorities
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amendments to the Yugoslav Constitution Strengthen the Rights of Republics and National Minorities

Radio Free Europe/Radio Liberty Research Institute (RFE/RL Research Institute)

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geopolitics in the Danube region: Hungarian reconciliation efforts, 1848-1998

Romsics, Ignác ; Király, Béla K.

ISBN: 9-639116-29-7 ; ISBN: 978-9639116290

Toàn văn sẵn có

12
The Hungarian Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hungarian Language in the Digital Age

Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30378-4 ; E-ISBN: 978-3-642-30379-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30379-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance of the Hebrews, 1863–1875: The diaspora roots of an ultra-Orthodox proto-Zionist utopia in Palestine

Silber, Michael K.

Journal of Israeli History, 01 September 2008, Vol.27(2), p.119-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-1042 ; E-ISSN: 1744-0548 ; DOI: 10.1080/13531040802284031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In a maelstrom: the history of Russian-Jewish prose (1860-1940)

Hetényi, Zsuzsa

ISBN: 9-637326-91-X ; ISBN: 978-9637326912

Toàn văn sẵn có

15
Practical Management Approaches to Simple and Complex Febrile Seizures-Chapter 19
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Management Approaches to Simple and Complex Febrile Seizures-Chapter 19

Knudsen, Finn Ursin

Febrile Seizures, Chapter 19, pp.273-304

ISBN: 978-0-12-078141-6 ; DOI: 10.1016/B978-012078141-6/50021-4

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoir of Hungary, 1944-1948

Márai, Sándor

ISBN: 9-639241-10-5 ; ISBN: 978-9639241107

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Árpáds and the Comneni: political relations between Hungary and Byzantium in the 12th century

Makk, Ferenc

ISBN: 9-630552-68-X ; ISBN: 978-9630552-68-4

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wages of Durban

Puddington, Arch

Commentary, Nov 2001, Vol.112(4), pp.29-34

ISSN: 00102601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvüségről

Huseby-darvas, Éva V

Language in Society, 1993, Vol.22(3), pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404500017395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (2)
 2. 1993đến1998  (2)
 3. 1999đến2001  (3)
 4. 2002đến2008  (4)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. French  (2)
 3. German  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Versteegh, Crm
 2. Eva V. Huseby-Darvas
 3. Lukács, Á.
 4. Kontra, M
 5. Márai, Sándor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...