skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hungarian-British Diplomacy 1938-1941: The Attempt to Maintain Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungarian-British Diplomacy 1938-1941: The Attempt to Maintain Relations

Bán, András

ISBN10: 0714656607 ; ISBN10: 0714685658 ; ISBN13: 9780714656601 ; ISBN13: 9780714685656 ; E-ISBN10: 020364641X ; E-ISBN13: 9780203646410

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic-Political Power and the Role of Global Corporation in Modern World

Stojkovic, Radomir Z ; Prokopovic, Zivojin B ; Raicevic, Mihajlo S

June 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-9190

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tehenészgiccs a kultúra bölcsőjébe: Amerika-kép Hollywoodon innen és túl 1945 és 1948 között a koalíciós pártok napilapjainak tükrében

Róbert, Takács

Médiakutató, Autumn 2014, Vol.15(3), pp.65-78

ISSN: 15868389

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Corridor VII and Corridor X on the Transitional Economy of Serbia

Dujic, Ivan

August 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-9190

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bocskai-korona és -koronázás mítosza

Teszelszky, Roger

Confessio : a Magyarországi Református Egyház figyelője, 2006, Vol.30(3), pp.54-59

ISSN: ; ISSN: 0133-8889

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Üzenet az utazótáskában: Diplomáciai kapcsolatok Németalföld és Magyarország között a Bocskai-felkelés alatt

Teszelszky, Roger ; Horn, Ildikó ; G. Etényi, Nóra

Toàn văn sẵn có

7
Hogyan tovább Róma után? erősebb Európa a globális színtéren.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hogyan tovább Róma után? erősebb Európa a globális színtéren.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-67344-3 ; DOI: 10.2775/723011

Toàn văn sẵn có

8
Hogyan tovább Róma után? : erősebb Európa a globális színtéren.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hogyan tovább Róma után? : erősebb Európa a globális színtéren.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-67338-2 ; DOI: 10.2775/208

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Megtalált realizmus

Ravasz, Ábel

Budapesti Könyvszemle - BUKSZ, 2010, Vol.22(1), pp.13-17

ISSN: 0865-4247

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figyelő

Nagy, János ; Vér, András ; Balassa, Péter ; Peterecz, Zoltán

AETAS - Történettudományi folyóirat, 2014, Issue 2, pp.192-214

ISSN: 0237-7934

Toàn văn không sẵn có

11
American Diplomacy Uses UN
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Uses UN

Héderváry, Claire de

Toàn văn không sẵn có

12
Albanian Foreign Minister Sets Forth Albania's New-Look Diplomacy
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Albanian Foreign Minister Sets Forth Albania's New-Look Diplomacy

Radio Free Europe/Radio Liberty Research Institute (RFE/RL Research Institute)

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az állami sportfinanszírozás új útjai

Vaczi, Janos; Nyerges, Mihaly (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781267292544

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása) ; Potential directions in land estate policy (Debate summary)

Kapronczai , Istvan

2011

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása)

Kapronczai, Istvan

February 2011

Toàn văn sẵn có

16
Diplom&#225;cia - Magyar-amerikai egyezm&#233;ny<br>Diplomacy - Conclusion of U.S.-Hungarian Agreement
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomácia - Magyar-amerikai egyezmény
Diplomacy - Conclusion of U.S.-Hungarian Agreement

Kovács Attila

Toàn văn không sẵn có

17
Diplom&#225;cia - Fogad&#225;s a Szovjetuni&#243; nemzeti &#252;nnep&#233;n<br>Diplomacy - Meeting of Soviet and U.S. Ambassadors
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomácia - Fogadás a Szovjetunió nemzeti ünnepén
Diplomacy - Meeting of Soviet and U.S. Ambassadors

Kovács Attila

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figyelő

Kovács, Szilvia ; Vajda, Tamás ; Teiszler, Éva ; Hunyadi, Zsolt ; Almási, Gábor ; Balogh, László Levente

AETAS - Történettudományi folyóirat, 2002, Issue 4, pp.156-185

ISSN: 0237-7934

Toàn văn không sẵn có

19
Mez&#337;gazdas&#225;g - Sz&#252;ret Tihanyban<br>Agriculture - Diplomacy - Vintage at Tihany
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mezőgazdaság - Szüret Tihanyban
Agriculture - Diplomacy - Vintage at Tihany

Lajos György

Toàn văn không sẵn có

20
Diplom&#225;cia - &#193;tadja megb&#237;z&#243;level&#233;t a k&#237;nai nagyk&#246;vet<br>Diplomacy - Accreditation of China's New Ambassador to Hungary
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomácia - Átadja megbízólevelét a kínai nagykövet
Diplomacy - Accreditation of China's New Ambassador to Hungary

Bauer Sándor

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (3)
 2. 1989đến2001  (4)
 3. 2002đến2007  (3)
 4. 2008đến2011  (10)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Commission
 2. Directorate-General for Communication
 3. Teszelszky, Roger
 4. Kovács Attila
 5. Búr, Gábor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...