skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században

Tomka, Béla

Korunk, 2010, Issue 4, pp.30-45

ISSN: 1222-8338

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Magyarországi helyi rádiók működése, támogatásuk lehetséges irányai és hatása

Péter, Bajomi-Lázár

Médiakutató, Winter 2004, pp.1-29

ISSN: 15868389 ; E-ISSN: 15870308

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Korunk  (1)
  2. Médiakutató  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tomka, Béla
  2. Péter, Bajomi-Lázár

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...