skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Ngôn ngữ: Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSEBNOSTI PREVAJANJA STROKOVNEGA JEZIKA DIPLOMACIJE: PRIMER DUNAJSKE KONVENCIJE O DIPLOMATSKIH ODNOSIH

Udovic, Bostjan ; Zigon, Tanja ; Moe, Marija

Slavisticna Revija, Jul-Sep 2011, Vol.59(3), pp.269-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03506894 ; E-ISSN: 18557570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Udovic, Bostjan
  2. Žigon, T.
  3. Udovič, B.
  4. Moe, Marija
  5. Zlatnar Moe, Marija

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...