skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Air Pollution xóa Ngôn ngữ: Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time dissemination of air quality information using data streams and web technologies: linking air quality to health risks in urban areas/ Izvjescivanje o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu kontinuiranim prijenosom podataka i web tehnologijama--povezivanje kvalitete zraka sa zdravstvenim rizicima u urbanim sredinama.(Original article)(Report)

Davila, Silvije ; Ilic, Jadranka Pecar ; Beslic, Ivan

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2015, Vol.66(2), p.171(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-1254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ilic, Jadranka
  2. Beslic, I
  3. Davila, S
  4. Ilic, Jadranka Pecar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...