skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and trade

Leitão, Nuno Carlos; Dima, Bogdan ; Dima, Stefana

Ekonomska istraživanja : znanstveno-stručni časopis, 2012, Vol.25(1), pp. 134-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1331-677X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suvremena migracijska kretanja u Europi

Zlatković Winter, Jelena

Migracijske i etničke teme, 2004, Vol.20(2), pp. 161-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dima , Stefana
  2. Dima, B
  3. Leitao, NC
  4. Dima (Cristea), Stefana
  5. Dima, Bogdan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...