skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Hindi xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dalit women's quest for justice: Cases from India and Bangladesh

Shrivastava, Jaya ; Tanchangya, Rangabi

Asian Journal of Women's Studies, 03 April 2015, Vol.21(2), p.180-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2015.1062273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From ‘fire-brand’ to ‘water-brand’: The caste politics of Uma Bharati

Dhawan, Nandita Banerjee

Asian Journal of Women's Studies, 02 October 2017, Vol.23(4), p.498-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2017.1385249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nandita Banerjee Dhawan
  2. Shrivastava, Jaya
  3. Dhawan, Nandita Banerjee
  4. Shrivastava, J.
  5. Tanchangya, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...