skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hindi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lady and the Exodus

Syed Munir Khasru

Project Syndicate, Sep 15, 2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Man for All Diplomatic Seasons

Brown, Gordon

Project Syndicate, Aug 21, 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Secessionist Surge

Campanella, Edoardo

Project Syndicate, Oct 13, 2017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myanmar’s Jihadi Curse

Brahma Chellaney

Project Syndicate, Sep 27, 2017

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Will Trump Do?

Project Syndicate, Nov 13, 2016

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Double Threat to Liberal Democracy

Rodrik, Dani

Project Syndicate, Feb 13, 2018

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is South Asia the New Middle East?

Moisi, Dominique

Project Syndicate, Sep 27, 2017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dalit women's quest for justice: Cases from India and Bangladesh

Shrivastava, Jaya ; Tanchangya, Rangabi

Asian Journal of Women's Studies, 03 April 2015, Vol.21(2), p.180-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2015.1062273

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From ‘fire-brand’ to ‘water-brand’: The caste politics of Uma Bharati

Dhawan, Nandita Banerjee

Asian Journal of Women's Studies, 02 October 2017, Vol.23(4), p.498-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2017.1385249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Hindu widow marriage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu widow marriage

Vidyasagar, Ishvarchandra

E-ISBN 9780231156332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Circumcision Survive in the West?

Kaplan, Seth

Project Syndicate, Mar 2, 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Democracy in Africa Can Wait

Asongu, Simplice

Project Syndicate, Jan 16, 2018

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Inclusive Ukrainian Education

Sushko, Oleksandr

Project Syndicate, Oct 3, 2017

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Fate of the Liberal Order

Nye, Joseph

Project Syndicate, May 9, 2018

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya Alarm

Bernard-Henri Lévy

Project Syndicate, Sep 21, 2017

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Liberal Democracy in Retreat?

Pinker, Steven ; Muggah, Robert

Project Syndicate, Mar 30, 2018

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing the Financial Services’ Accessibility Gap

Musiitwa, Jacqueline

Project Syndicate, Aug 24, 2018

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

France’s Model of Resilience to Terror

Hadas-Lebel, Raphaël

Project Syndicate, Dec 7, 2017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UN’s Crimes of Omission

Fahmy, Nabil

Project Syndicate, Mar 14, 2018

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crime and No Punishment for the Iraq War

Singer, Peter

Project Syndicate, Apr 6, 2018

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (31)
 2. Bài báo  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (31)
 2. French  (31)
 3. Arabic  (31)
 4. Italian  (31)
 5. German  (31)
 6. Czech  (31)
 7. Portuguese  (31)
 8. Chinese  (31)
 9. Spanish  (31)
 10. Dutch  (31)
 11. Byelorussian  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rodrik, Dani
 2. Campanella, Edoardo
 3. Granville, Brigitte
 4. Stiglitz, Joseph
 5. Dhawan, Nandita Banerjee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...