skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Ngôn ngữ: Hebrew xóa Chủ đề: Middle Aged xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self esteem, dependency, self-efficacy and self-criticism in social anxiety disorder

Iancu, Iulian ; Bodner, Ehud ; Ben-Zion, Itzhak Z

Comprehensive Psychiatry, April 2015, Vol.58, pp.165-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-440X ; E-ISSN: 1532-8384 ; DOI: 10.1016/j.comppsych.2014.11.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowned Dens Syndrome: A Case Report

Koyfman, Anna ; Yaffe, Daniel

The Neuroradiology Journal, August 2014, Vol.27(4), pp.495-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1971-4009 ; E-ISSN: 2385-1996 ; DOI: 10.15274/NRJ-2014-10056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bhattacharyya, A
  2. Yaffe, Daniel
  3. Koyfman, Anna
  4. Kumar, T
  5. Ben-Zion, Itzhak Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...