skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.348  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locking turret

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for automatically managing a homing device mounted on a projectile, in particular on a missile

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid heating system

Harold Wiener ; Yoav Ben Yaacov

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head for missile homing device and corresponding homing device

Pascal Junique ; Vincent Fraysse

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun sight for use with superelevating weapon

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missile vehicle communication unit

Jacob Rovinsky ; Yuval Dorfan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for determining corrections for artillery fire

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrel positioning assistance device for artillery system

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic laser marker display for small arms and range measurement

Avshalom Ehrlich

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control system for a hot water supply system

Ohad Rubinstein ; Alon Hanasav

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermostat sleeve

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun sight with range finder

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock protection for weapon mounted devices

Gregory Verba ; Doron Segel

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical sight

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device useful for aiming a firearm

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined solar heating system

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid detonating cord coil deployment apparatus

Arie Sansolo

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal pipe connector for solar water heater system

Hezi Kondero ; Yair Katz ; Tal Yered

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for laying down and tensioning an impermeable cover for hydraulic works in loose material

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser aiming device

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.348  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (2)
 2. 2013đến2013  (592)
 3. 2014đến2014  (605)
 4. 2015đến2016  (1.611)
 5. Sau 2016  (1.538)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4.346)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (4.347)
 2. Chemistry  (4.346)
 3. Sciences  (4.346)
 4. Metallurgy  (2.685)
 5. Wine  (2.516)
 6. Microbiology  (2.516)
 7. Biochemistry  (2.516)
 8. Spirits  (2.516)
 9. Vinegar  (2.516)
 10. Mutation OR Genetic Engineering  (2.516)
 11. Beer  (2.516)
 12. Enzymology  (2.516)
 13. Propagating, Preserving OR Maintaining Microorganisms  (1.882)
 14. Compositions Thereof  (1.882)
 15. Microorganisms OR Enzymes  (1.882)
 16. Lighting  (1.759)
 17. Weapons  (1.759)
 18. Blasting  (1.759)
 19. Heating  (1.759)
 20. Mechanical Engineering  (1.759)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Hindi  (1)
 2. Chinese  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Avi Chiproot
 2. Eliezer Krausz
 3. Joseph Itskovitz-Eldor
 4. Abed Masarwa
 5. Ronald Vogels

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...