skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trauma, Historiography and Polyphony: Adult Voices in the CJHC's Early Postwar Child Holocaust Testimonies

Müller, Beate

History & Memory, 2012, Vol.24(2), pp.157-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935560X ; E-ISSN: 15271994 ; DOI: 10.2979/histmemo.24.2.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"4Q252" i 2 לא ידור רוחי באדם לעולם: BIBLICAL TEXT OR BIBLICAL INTERPRETATION?

Bernstein, Moshe J.

Revue de Qumrân, 1 December 1994, Vol.16(3 (63)), pp.421-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00351725

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Genizah Letter from Rhodes Evidently concerning the Byzantine Reconquest of Crete

Holo, Joshua

Journal of Near Eastern Studies, 1 January 2000, Vol.59(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...