skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

טיפול במחוות עמוסות יתר על המידה
Handling overloaded gestures

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת ושיטה לממשק אדם- המכונה בעזרת תנועות ידיים
System and method for human to machine interfacing by hand gestures

Dor Givon

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

גילוי של התנהגות יציאה של משתמש באינטרנט
Detection of exit behavior of an internet user

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

זיהוי עצמים במצבי תאורה חלשה וחזקה
Object recognition in low-lux and high-lux conditions

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מחזיק מפתחות וירטואלי
Virtual key ring

Toàn văn sẵn có

6
Rabbis and Jewish communities in renaissance Italy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabbis and Jewish communities in renaissance Italy

Bonfil, Robert

E-ISBN 187477417X ; E-ISBN 9780197100646 ; E-ISBN 9781909821255

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arrows in the dark: David Ben-Gurion, the Yishuv leadership, and rescue attempts during the Holocaust

Friling, Tuvia

ISBN: 0-299175-50-2 ; ISBN: 978-0-299175-50-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Mothers and children Jewish family life in medieval Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mothers and children Jewish family life in medieval Europe

Baumgarten, Elisheva

E-ISBN 0691091668 ; E-ISBN 0691130299 ; E-ISBN 9780691130293 ; E-ISBN 9781400849260

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bonfil, Robert
  2. Baumgarten, E.
  3. Baumgarten, Elisheva.
  4. Dor Givon
  5. Friling, Tuvia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...