skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The notion of professional identity among practitioners working with asylum seekers. A discursive analysis of practitioners' experience of clinical supervision and working context in work with asylum seekers

Apostolidou, Zoe

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 January 2016, Vol.18(1), pp.4-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2015.1130073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating motherhood as a refugee: experiences of loss, love, survival and pain in the context of forced migration

Kelly, Aisling ; Nel, Pieter W ; Nolte, Lizette

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 July 2016, Vol.18(3), pp.252-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2016.1214160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nel, Pieter
  2. Nel, P.W.
  3. Nolte, L.
  4. Kelly, A.
  5. Apostolidou, Zoe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...