skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Διασφαλίζουν οι διαδικασίες της Επιτροπής την αποτελεσματική διαχείριση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Διασφαλίζουν οι διαδικασίες της Επιτροπής την αποτελεσματική διαχείριση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων;.

European Court of Auditors

Ειδική έκθεση αριθ. ... (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριo), 2011

ISBN: 978-92-9237-376-4 ; Series ISSN: 1831-0826 ; DOI: 10.2865/26781

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Court of Auditors

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...