skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Δραστηριότητες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Βιοτεχνίας.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Δραστηριότητες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Βιοτεχνίας.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and Cooperatives

ISBN: 92-828-2852-2

Toàn văn sẵn có

2
Δραστηριότητες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Δραστηριότητες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας.

Directorate-General for Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and Cooperatives ; European Commission

ISBN: 92-827-5174-0

Toàn văn sẵn có

3
Industriens Struktur og Aktiviteter : Årlig undersøgelse: Vigtigste resultater 1981/82
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industriens Struktur og Aktiviteter : Årlig undersøgelse: Vigtigste resultater 1981/82

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-5720-0

Toàn văn sẵn có

4
Οδηγός για τη σύσταση επιχειρήσεων και την άσκηση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οδηγός για τη σύσταση επιχειρήσεων και την άσκηση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Klinge, G.; Commission of the European Communities ; Directorate-General for Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and Cooperatives

ISBN: 92-826-0184-6

Toàn văn sẵn có

5
ΕΟΟΣ : Η ανάγκη μιας νέας ευρωπαϊκής συνεργασίας: Απολογισμός τριών ετών εμπειρίας.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΕΟΟΣ : Η ανάγκη μιας νέας ευρωπαϊκής συνεργασίας: Απολογισμός τριών ετών εμπειρίας.

Commission of the European Communities

ISBN: 92-826-5185-1

Toàn văn sẵn có

6
Jern og Stål : Statistisk årbog 1989
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jern og Stål : Statistisk årbog 1989

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-826-0906-5

Toàn văn sẵn có

7
Industri : Statistisk årbog 1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1988

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-9038-0

Toàn văn sẵn có

8
Industri : Statistisk årbog 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1986

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-7488-1

Toàn văn sẵn có

9
Årbog for Industristatistik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Årbog for Industristatistik

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-4917-8

Toàn văn sẵn có

10
Industri : Statistisk årbog 1985
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1985

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-5566-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...