skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΝΖΟΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΩΝ
METHOD FOR PREPARING BENZOETEROCYCLIC

Brittain David Robert ; Cox Michael Thomas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ.
CAUSING LIQUID SOLID INTERACTION

Belmore Joseph Jeremy ; Cox Michael ; Squires Rodney Charles

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...