skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Epikaira [Current News]. Cover:Andreas Papandreou - Diplomacy on the razor's edge<br>&#917;&#960;&#943;&#954;&#945;&#953;&#961;&#945;. &#917;&#958;&#974;&#966;&#965;&#955;&#955;&#959;: &#913;&#957;&#948;&#961;&#941;&#945;&#962; &#928;&#945;&#960;&#945;&#957;&#948;&#961;&#941;&#959;&#965; - &#916;&#953;&#960;&#955;&#969;&#956;&#945;&#964;&#943;&#945; &#960;&#940;&#957;&#969; &#963;&#964;&#951;&#957; &#954;&#972;&#968;&#951; &#964;&#959;&#965; &#958;&#965;&#961;&#945;&#966;&#953;&#959;&#973;
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epikaira [Current News]. Cover:Andreas Papandreou - Diplomacy on the razor's edge
Επίκαιρα. Εξώφυλλο: Ανδρέας Παπανδρέου - Διπλωματία πάνω στην κόψη του ξυραφιού

Toàn văn không sẵn có

2
&#927; &#948;&#961;&#959;&#956;&#959;&#963; meta th &#929;&#969;mh : &#956;&#953;&#945; &#953;&#963;&#967;&#965;&#961;&#959;&#964;&#949;&#961;&#951; &#917;&#965;&#961;&#969;&#960;&#951; &#963;&#964;&#951;&#957; &#960;&#945;&#947;&#954;&#959;&#963;&#956;&#953;&#945; &#963;&#954;&#951;&#957;&#951;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ο δρομοσ meta th Ρωmh : μια ισχυροτερη Ευρωπη στην παγκοσμια σκηνη.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-67342-9 ; DOI: 10.2775/225050

Toàn văn sẵn có

3
&#927; &#948;&#961;&#959;&#956;&#959;&#963; meta th &#929;&#969;mh &#956;&#953;&#945; &#953;&#963;&#967;&#965;&#961;&#959;&#964;&#949;&#961;&#951; &#917;&#965;&#961;&#969;&#960;&#951; &#963;&#964;&#951;&#957; &#960;&#945;&#947;&#954;&#959;&#963;&#956;&#953;&#945; &#963;&#954;&#951;&#957;&#951;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ο δρομοσ meta th Ρωmh μια ισχυροτερη Ευρωπη στην παγκοσμια σκηνη.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-67348-1 ; DOI: 10.2775/557256

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unus grex et unum ovile?: The Papacy’s Comprehension of the Greek-Orthodox Religion in the Eighth Century

Freudenberg, Bele

Millennium, 2013, Vol.10(1), pp.349-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-030X ; E-ISSN: 1867-0318 ; DOI: 10.1515/mjb.2013.10.1.349

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historisch-topographische Überlegungen zum Trierer Prozessionselfenbein, dem Christusbild an der Chalke, Kaiserin Irenes Triumph im Bilderstreit und der Euphemiakirche am Hippodrom

Niewöhner, Philipp

Millennium, 2014, Vol.11(1), pp.261-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-030X ; E-ISSN: 1867-0318 ; DOI: 10.1515/mill-2014-0110

Toàn văn không sẵn có

6
The goths in the fourth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The goths in the fourth century

Heather, Peter

E-ISBN 0853234264 ; E-ISBN 9780853234265 ; E-ISBN 9781846313226

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Wanderung der Hunnen, Vandalen, West- und Ostgoten: Prokopios von Kaisereia und seine Quellen

Brodka, Dariusz

Millennium, 2013, Vol.10(1), pp.13-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-030X ; E-ISSN: 1867-0318 ; DOI: 10.1515/mjb.2013.10.1.13

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus des tablettes en cunéiformes alphabetiques (decouvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (Book Review)

Gordon, Cyrus H.

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. German  (3)
  3. Gothic  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...