skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The executive committee of the Greek Professional Association of Social Work in an age of austerity: examining its response

Pentaraki, Maria

European Journal of Social Work, 31 October 2013, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2013.844683

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NICE guideline on the treatment of child and adolescent depression: a meta-review of the evidence for individual CBT

Nel, Pieter W.

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 01 September 2014, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2014.929595

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confined Exiles: An Aspect of the Late Antique Prison System

Hillner, Julia

Millennium, 2013, Vol.10(1), pp.385-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-030X ; E-ISSN: 1867-0318 ; DOI: 10.1515/mjb.2013.10.1.385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Politics, philosophy, and empire in the fourth century select orations of themistius
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, philosophy, and empire in the fourth century select orations of themistius

Heather, Peter

E-ISBN 0853231060 ; E-ISBN 9780853231066 ; E-ISBN 9781846313820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...