skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Zinc xóa Chủ đề: Metales Pesados xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Research on the influence of the interference of exchange between copper and zinc in the soil solution]. [German]
Untersuchungen ueber den Einfluss von Kupfer-Zink-Wechselwirkungen auf Kupfer- und Zink-Konzentrationen in der Bodenloesung.

Koch Th.W. ; Eidg. Forschungsanstalt Fuer Agrikulturchemie Und Umwelthygiene, Liebefeld-Bern (Switzerland).

Schriftenreihe der FAT. Les cahiers de la FAC . no. 10.

ISSN: 1013-154X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...