skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mean Distances of the Sun and Commentaries on the Theorica Planetarum

Byrne, James Steven

Journal for the History of Astronomy, May 2011, Vol.42(2), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8286 ; E-ISSN: 1753-8556 ; DOI: 10.1177/002182861104200206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. IngentaConnect  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Byrne, James Steven
  2. Byrne, James
  3. Byrne, J.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...