skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESTIMMUNG DES VERZWEIGUNGSGRADES
PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE RAMIFICATION
DETERMINATION OF THE DEGREE OF BRANCHING

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FUNKTIONALISIERTE POLYMERZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION DE POLYMÈRES FONCTIONNALISÉES
FUNCTIONALIZED POLYMER COMPOSITION

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NDBR MIT MOLMASSEABBAU
NDBR AVEC RUPTURE DE LA MASSE MOLAIRE
NdBR WITH MOLAR MASS BREAKDOWN

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DICHTUNG FÜR SCHWIMMENDES KUGELVENTIL
JOINT DE ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE
FLOATING BALL VALVE SEAL

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGENBAND
BANDE GASTRIQUE DE CALIBRATION
GASTRIC BAND

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOPSIEINSTRUMENT UND PROBENEHMER
ÉCHANTILLONNEUR POUR BIOPSIES ET COLLECTEUR D'ÉCHANTILLON
BIOPSY SAMPLER AND SAMPLE COLLECTOR

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGENBAND
GASTRIC BAND
GASTRIC BAND

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...