skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Concept de « Démocratie Raciale » dans L’Histoire Intellectuelle Brésilienne ; Das Konzept der „Rassendemokratie“ in der Ideengeschichte Brasiliens ; El Concepto de « Democracia Racial » en la Historia Intelectual Brasilera
The concept of racial democracy in Brazilian intellectual history

Brochier, Christophe

Revue de Synthèse, 2014, Vol.135(1), pp.123-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-1776 ; E-ISSN: 1955-2343 ; DOI: 10.1007/s11873-014-0246-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beratung von Krebspatienten zu komplementärer und alternativer Medizin
Counseling cancer patients on complementary and alternative medicine

Hübner, J. ; Muenstedt, K. ; Muecke, R. ; Micke, O. ; Stoll, C. ; Kleeberg, U.R. ; Buentzel, J. ; Dennert, G. ; Prott, F.J.

Strahlentherapie und Onkologie, 2013, Vol.189(8), pp.613-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0179-7158 ; E-ISSN: 1439-099X ; DOI: 10.1007/s00066-013-0392-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How patient reporters identify adverse drug reactions: a qualitative study of reporting via the UK Yellow Card Scheme.(Original Research Article)(Report)

Krska, Janet ; Anderson, Claire ; Murphy, Elizabeth ; Avery, Anthony J.

Drug Safety, May, 2011, Vol.34(5), p.429(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0114-5916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komplementäre und alternative Verfahren beim Fibromyalgiesyndrom
Complementary and alternative therapies for fibromyalgia syndrome

Langhorst, J. ; Häuser, W. ; Bernardy, K. ; Lucius, H. ; Settan, M. ; Winkelmann, A. ; Musial, F.

Der Schmerz, 2012, Vol.26(3), pp.311-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-433X ; E-ISSN: 1432-2129 ; DOI: 10.1007/s00482-012-1178-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Importance of Human Ecology at the Threshold of the Next Millennium: How Can Population Growth Be Stopped?

Nentwig, W.

Naturwissenschaften, 1999, Vol.86(9), pp.411-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1042 ; E-ISSN: 1432-1904 ; DOI: 10.1007/s001140050645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richtlinien für medizinische Forschung bei Kindern
Guidelines for medical research in children

Papadatos, C.

Infection, 1989, Vol.17(6), pp.411-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8126 ; E-ISSN: 1439-0973 ; DOI: 10.1007/BF01645562

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schmerz bei älteren Menschen mit Demenz
Pain in older adults with dementia

Zwakhalen, S. ; Docking, R. ; Gnass, I. ; Sirsch, E. ; Stewart, C. ; Allcock, N. ; Schofield, P.

Der Schmerz, 2018, Vol.32(5), pp.364-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-433X ; E-ISSN: 1432-2129 ; DOI: 10.1007/s00482-018-0290-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Buentzel, J.
 2. Musial, F
 3. Muecke, R
 4. Brochier, Christophe
 5. Dennert, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...