skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ShinyGPAS: interactive genomic prediction accuracy simulator based on deterministic formulas

Gota Morota

Genetics Selection Evolution, 01 December 2017, Vol.49(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/s12711-017-0368-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morota, Gota
  2. Morota, G.
  3. Gota Morota

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...