skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.275  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PARKING ZONE CREATION

Krishnamoorthy, Lokesh Babu ; Okamoto, Kevin Koji ; Hackett, Aileen Margaret

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PARKING ZONE CREATION

Krishnamoorthy, Lokesh Babu ; Okamoto, Kevin Koji ; Hackett, Aileen Margaret

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING A USER INTERFACE TO A SERVICE

Kozlowski, Dawid ; Borysenko, Michael I ; Alev, Umut ; Wood, Matt ; Himberger, Andrew Michael ; Bernstein, Ethan Joseph ; Wells, Stephen Thomas ; Carter, Benjamin Franklin

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR REPORTING A USER INTERFACE STATUS

O'Donoghue, Jeremy

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces relating to performance

Erenrich, Daniel ; Mukherjee, Anirvan ; Dwyer, William

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces relating to performance

Erenrich, Daniel ; Mukherjee, Anirvan ; Dwyer, William

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PUBLICATION REVIEW USER INTERFACE AND SYSTEM

Madisch, Ijad ; Fickenscher, Horst ; Hofmayer, Soren ; Tolke, Axel ; Ojeda, Eduardo ; Dusch, Volker ; Clark, Andrew

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADJUSTING USER INTERFACES BASED ON ENTITY LOCATION

Hall, Michael ; Bussmann, Alexander T

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADJUSTING USER INTERFACES BASED ON ENTITY LOCATION

Hall, Michael ; Bussmann, Alexander T

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL ASSISTANT FOCUSED USER INTERFACES

Brown, Fred, A ; Miller, Tanya, M ; Morris, Richard, Stuart

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL ASSISTANT FOCUSED USER INTERFACES

Brown, Fred, A ; Miller, Tanya, M ; Morris, Richard, Stuart

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING A USER INTERFACE

Artemyev, Nikolay ; Aetemyeva, Yulia ; Demchuk, Alexander ; Maytesyan, Tatevik ; Olsinskaya, Roksana

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT DISPLAY OF INFORMATION IN A USER INTERFACE

Hoffman, Michael, T

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSFERRING CONTENT BETWEEN GRAPHICAL USER INTERFACES

Conklin, Skji, Martens ; FISH, Nathan, James ; Davidson, Philip, Lindsley

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACE, METHOD, COMPUTER PROGRAM AND CORRESPONDING STORAGE MEDIUM

Labey, Mathieu, Nicolas

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for browsing, searching and presenting media items

Robbin, Jeffrey ; Heller, David ; Wagner, Peter ; Wiese, Mike

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PERSONALIZED RECOMMENDATIONS

Neystadt, Eugene (John) ; Oron, Avigad ; Karidi, Ron ; Varshavsky, Roy ; DAR Ziv, Ron

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR PERSONALIZED RECOMMENDATIONS

Neystadt, Eugene ; Oron, Avigad ; Karidi, Ron ; Varshavsky, Roy ; DAR Ziv, Ron

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR APPLICATION MANAGEMENT FOR A MOBILE DEVICE

Lemay, Steve ; Kelly, Sean

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.275  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (21)
 2. 1993đến1998  (80)
 3. 1999đến2004  (532)
 4. 2005đến2011  (1.157)
 5. Sau 2011  (2.485)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.042)
 2. French  (3.940)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Van Os, Marcel
 2. Jain, Deepak
 3. Castelli, Gennaro
 4. Hackett, Michael
 5. Howard, Michael, Quinn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...