skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Ngôn ngữ: German xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development and Validation of an Improved Method for the Quantitation of Sertraline in Human Plasma using LC-MS-MS and Its Application to Bioequivalence Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Validation of an Improved Method for the Quantitation of Sertraline in Human Plasma using LC-MS-MS and Its Application to Bioequivalence Studies

Zhang, M. ; Gao, F. ; Cui, X. ; Zhang, Y. ; Sun, Y. ; Gu, J. ; Sun, Y.

Journal of Chromatographic Science, 02/01/2011, Vol.49(2), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9665 ; E-ISSN: 1945-239X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/chrsci/49.2.89

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
HPLC Determination of Enantiomeric 2-Azabicyclo[2.2.1 ] hept-5-en-3-one on Chiral Stationary Phase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPLC Determination of Enantiomeric 2-Azabicyclo[2.2.1 ] hept-5-en-3-one on Chiral Stationary Phase

Zhang, Y. ; Yang, D. ; Yao, S. ; Cao, Y. ; Song, H.

Journal of Chromatographic Science, 01/01/2011, Vol.49(1), pp.67-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9665 ; E-ISSN: 1945-239X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/chrsci/49.1.67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflexantworten auf manualmedizinische Behandlungen der Brustwirbelsäule
Reflex response associated with manipulative treatment of the thoracic spine

Suter, E. ; Herzog, W. ; Conway, P. ; Zhang, Y.

Manuelle Medizin, 2005, Vol.43(5), pp.305-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-2514 ; E-ISSN: 1433-0466 ; DOI: 10.1007/s00337-005-0379-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation at the tumour virus B locus in commercial and laboratory chicken populations assessed by a medium-throughput or a high-throughput assay

Zhang, H. M ; Bacon, L. D ; Heidari, M ; Muir, W. M ; Groenen, M. A. M ; Zhang, Y ; Wong, G. K. S ; Fulton, J. E ; O'Sullivan, N. P ; Albers, G. A. A ; Vereijken, A. L. J ; Rattink, A. P ; Okimoto, R ; Mckay, J. C ; Mcleod, S ; Cheng, H. H

Avian Pathology, 01 August 2007, Vol.36(4), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-9457 ; E-ISSN: 1465-3338 ; DOI: 10.1080/03079450701449248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Cui, Xiangyong
  3. Okimoto, R
  4. Heidari, M.
  5. Cheng, H. H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...