skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1995 xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Virtual Reality ’94: Anwendungen & Trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Reality ’94: Anwendungen & Trends

Warnecke, H.-J ; Bullinger, H.-J; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

IPA IAO FhG Forschung und Praxis ;

ISBN: 9783662107959 ; ISBN: 3662107953 ; DOI: 10.1007/978-3-662-10795-9

Toàn văn sẵn có

2
SQL-Anfragen: Optimierung für parallele Bearbeitung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SQL-Anfragen: Optimierung für parallele Bearbeitung

Bültzingsloewen, Günter Von; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

FZI-Berichte Informatik,

ISBN: 9783642767609 ; ISBN: 3642767605 ; DOI: 10.1007/978-3-642-76760-9

Toàn văn sẵn có

3
Berechenbarkeit: Rekursive und Programmierbare Funktionen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berechenbarkeit: Rekursive und Programmierbare Funktionen

Felscher, Walter; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Springer-Lehrbuch,

ISBN: 9783642780196 ; ISBN: 3642780199 ; DOI: 10.1007/978-3-642-78019-6

Toàn văn sẵn có

4
Theorie der neuronalen Netze: Eine systematische Einführung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorie der neuronalen Netze: Eine systematische Einführung

Rojas, Raúl; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Springer-Lehrbuch,

ISBN: 9783642612312 ; ISBN: 3642612318 ; DOI: 10.1007/978-3-642-61231-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...