skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raymond Wacks, Privacy and Media Freedom

Richardson, Megan

Journal of Media Law, 01 December 2013, Vol.5(2), p.345-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-7632 ; E-ISSN: 1757-7640 ; DOI: 10.5235/17577632.5.2.345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buchbesprechung

Datenschutz und Datensicherheit - DuD, 2011, Vol.35(7), pp.509-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-0702 ; E-ISSN: 1862-2607 ; DOI: 10.1007/s11623-011-0125-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matthias Pocs Tagung „Datenschutz in Europa“ am 5.–6. Mai 2011 in Stuttgart

Datenschutz und Datensicherheit - DuD, 2011, Vol.35(7), pp.508-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-0702 ; E-ISSN: 1862-2607 ; DOI: 10.1007/s11623-011-0124-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem Cell Transplantation for Lymphoma Patients with HIV Infection

Michieli, Mariagrazia ; Mazzucato, Mario ; Tirelli, Umberto ; De Paoli, Paolo

Cell Transplantation, April 2011, Vol.20(3), pp.351-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-6897 ; E-ISSN: 1555-3892 ; DOI: 10.3727/096368910X528076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buchbesprechung Ignacio Czeguhn/Eric Hilgendorf/Jürgen Weitzel (Hg), Eugenik und Euthanasie 1850–1945. Frühformen, Ursachen, Entwicklungen, Folgen, 176 Seiten, broschiert, Baden-Baden: Nomos 2009, 42,00 €

Bernat, Erwin

Zeitschrift für öffentliches Recht, 2010, Vol.65(3), pp.467-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0948-4396 ; E-ISSN: 1613-7663 ; DOI: 10.1007/s00708-010-0066-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

welfare reform and sexual regulation

Song, Jesook

Feminist Review, July 2010, Vol.95(1), pp.e16-e18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

we lived to tell: political prison memoirs of Iranian women

Davis, Simone Weil

Feminist Review, July 2010, Vol.95(1), pp.e12-e15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-7789

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Rights

Tramontana, Enzamaria

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(3), pp.501-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran: Die Revolution entlassr ihre Kinder

Conermann, Stephan

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(3), pp.589-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Privacy Rights in the Information Economy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Rights in the Information Economy

Spinello, Richard A.; Arnold, Denis G.

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/10.2307/3857550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recht im Unrecht: Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus (Book Review)

Whittman, James Q.

The Journal of Modern History, December 1997, Vol.69(4), pp.889-890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/245644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beleidigungsschutz in der freiheitlichen Demokratie

Weir, Tony

International and Comparative Law Quarterly, 1994, Vol.43(2), pp.482-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/43.2.482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right of Privacy and Rights of the Personality (Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae VIII) (Book Review)

Riedberg, Peter

Archiv für die civilistische Praxis, 1 January 1970, Vol.170(4), pp.356-357

ISSN: 00038997

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến2002  (2)
 5. Sau 2002  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Davis, Simone
 2. Stephan Conermann
 3. Arnold, Denis G.
 4. Conermann, Stephan
 5. Bernat, Erwin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...