skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Social control xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hostile Intent the Terrorist's Achilles Heel? Observations on Pre-Crime Surveillance by Means of Thought Recognition

Selter, Susanne

European Journal of Crime, 2010, Vol.18(3), pp.237-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-9569

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educated Girls, Absent Grooms, and Runaway Brides: Narrating Social Change in Rural Bangladesh

Roslyn Fraser Schoen

Forum : Qualitative Social Research, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selter, S.
  2. Selter, Susanne
  3. Kolbel, Ralf.
  4. Schoen, R.F.
  5. Schoen, Roslyn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...