skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Experiencing Illness and the Sick Body in Early Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiencing Illness and the Sick Body in Early Modern Europe

Stolberg, Michael, Professor

E-ISBN: 9780230355842 E-ISBN: 0230355846 DOI: 10.1057/9780230355842 ISBN: 9780230243439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
"A Mutual Responsibility and a Moral Obligation" : The Final Report on Germany's Compensation Programs for Forced Labor and Other Personal Injuries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Mutual Responsibility and a Moral Obligation" : The Final Report on Germany's Compensation Programs for Forced Labor and Other Personal Injuries

Saathoff, Günter; Jansen, Michael

E-ISBN: 9780230104259 E-ISBN: 0230104258 DOI: 10.1057/9780230104259 ISBN: 9780230612648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Man as Witch : Male Witches in Central Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Man as Witch : Male Witches in Central Europe

Schulte, Rolf; Froome-Döring, Linda

E-ISBN: 9780230240742 E-ISBN: 0230240747 DOI: 10.1057/9780230240742 ISBN: 9780230537026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die 1848er Revolution als europäische Veranstaltung. Forschungsstand und didaktische Konsequenzen

Demantowsky, Marko

DOI: 10.17613/Y0CZ-BB53

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jansen, Michael
  2. Schulte, Rolf
  3. Saathoff, Günter
  4. Stolberg, Michael
  5. Stolberg, Michael, Professor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...