skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die meritokratische Neugestaltung der österreichischen Integrationspolitik zwischen Rhetorik und Policy

Gruber, Oliver ; Mattes, Astrid ; Stadlmair, Jeremias

Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2016, pp.65-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16155548 ; E-ISSN: 23135433 ; DOI: 10.15203/ozp.1090.vol45iss1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gruber, O
  2. Mattes, A
  3. Stadlmair, J
  4. Mattes, Astrid
  5. Gruber, Oliver

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...