skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildungslaufbahnen von Generationen: Befunde der LifE-Studie zur Interaktion von Elternhaus und Schule
Educational pathways of a generation: intergenerational transmissions and educational opportunities

Fend, Helmut

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2014, Vol.17(Supplement 2), pp.37-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-663X ; E-ISSN: 1862-5215 ; DOI: 10.1007/s11618-013-0463-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freie Schulwahl und Bildungsgerechtigkeit
School choice and educational justice

Giesinger, Johannes

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2009, Vol.12(2), pp.170-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-663X ; E-ISSN: 1862-5215 ; DOI: 10.1007/s11618-009-0071-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fend, Helmut
  2. Fend, H.
  3. Giesinger, J.
  4. Giesinger, Johannes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...