skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kongenitaler Nävus, atypischer Nävus Spitz oder spitzoides Melanom?
Congenital nevus, atypical spitz nevus or spitzoid melanoma?

Blum, A. ; Tanaka, M. ; Kraemer-Schultheiss, K. ; Bauer, J.

Der Hautarzt, 2017, Vol.68(4), pp.340-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8470 ; E-ISSN: 1432-1173 ; DOI: 10.1007/s00105-017-3932-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Titanium-induced charge of Si(001) surface dependent on local configuration

Shudo, K ; Aoki, T ; Ohno, S ; Yamazaki, K ; Nakayama, F ; Tanaka, M ; Okuda, T ; Harasawa, A ; Matsuda, I ; Kakizaki, T ; Uchiyama, M

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, January 2014, Vol.192, pp.35-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-2048 ; E-ISSN: 1873-2526 ; DOI: 10.1016/j.elspec.2014.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vergleich der Genauigkeit von klinischer Untersuchung und endoanalem Ultraschall zur präoperativen Beurteilung akuter und chronischer Analfisteln
Comparison of Accuracy of Physical Examination and Endoanal Ultrasonography for Preoperative Assessment in Patients with Acute and Chronic Anal Fistula

Toyonaga, T. ; Tanaka, Y. ; Song, J. ; Katori, R. ; Sogawa, N. ; Kanyama, H. ; Hatakeyama, T. ; Matsushima, M. ; Suzuki, S. ; Mibu, R. ; Tanaka, M.

coloproctology, 2009, Vol.31(4), pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0174-2442 ; E-ISSN: 1615-6730 ; DOI: 10.1007/s00053-009-0025-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of plasticizers on the properties of edible films from skin gelatin of bigeye snapper and brownstripe red snapper

Jongjareonrak , A. ; Benjakul , S. ; Visessanguan , W. ; Tanaka , M.

European food research and technology = Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, 2006, Vol.222(3), pp.229-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-2377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical properties and microstructure of commercial Som-fug, a fermented fish sausage

Riebroy , S. ; Benjakul , S. ; Visessanguan , W. ; Tanaka , M.

European food research and technology = Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, 2005, Vol.220(5), pp.520-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-2377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VOICE-SPRECHEINRICHTUNG
DISPOSITIF DE COMMUNICATION VOCALE
VOICE SPEAKING DEVICE

Otani, T ; Tanaka, M ; Suzuki, M

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUSTRAGSBEHÄLTER MIT FILTER
RESERVOIR D'EVACUATION DOTE D'UN FILTRE
DISCHARGE CONTAINER WITH FILTER

Mihashi, Hirokazu ; Shiraishi, Yasuyuki ; Otsuka, M ; Tanaka, M

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VOICE-SPRECHEINRICHTUNG
DISPOSITIF DE COMMUNICATION VOCALE
VOICE SPEAKING DEVICE

Otani, T ; Tanaka, M ; Suzuki, M

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BILDERZEUGUNGSGERÄT

Tanaka, M ; Yutaka,Teiji ; Suzuoki, M

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BILDERZEUGUNGSGERÄT
DISPOSITIF DE PRODUCTION D'IMAGES
IMAGE PRODUCING DEVICE

Tanaka, M ; Yutaka,Teiji ; Suzuoki, M

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BILDERZEUGUNGSGERÄT
DISPOSITIF DE PRODUCTION D'IMAGES
IMAGE PRODUCING DEVICE

Tanaka, M ; Yutaka,Teiji ; Suzuoki, M

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTISCHE FASER MIT DISPERSIONSVERSCHIEBUNG

Suzuki Kazunori, Kazunori ; Kawanishi, Satoki ; Kubota, Hirokazu ; Tanaka, M ; Fujita, Moriyuki

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LASERIONISATIONSMASSENSPEKTROSKOP
SPECTROSCOPE DE MASSE A IONISATION LASER
LASER IONIZATION MASS SPECTROSCOPE

Kirihara, N ; Kitada, N ; Takahashi, K ; Yoshida, H ; Tanaka, M ; Suzuki, Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUSTRAGSBEHÄLTER MIT FILTER
RESERVOIR D'EVACUATION DOTE D'UN FILTRE
DISCHARGE CONTAINER WITH FILTER

Mihashi, Hirokazu ; Shiraishi, Yasuyuki ; Otsuka, M ; Tanaka, M

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTISCHE FASER MIT DISPERSIONSVERSCHIEBUNG
FIBRE OPTIQUE A DISPERSION DECALEE
DISPERSION SHIFT OPTICAL FIBER

Suzuki,Kazunori ; Satoki Kawanishi ; Hirokazu Kubota ; Tanaka, M ; Fujita, Moriyuki

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the m gene for muscular hypertrophy on conformation at one year of age in beef cattle [double muscling, body conformation].

Nott C.F.G. ; Rollins W.C. ; Tanaka M ; Universidade Federal De Minas Gerais, Belo Horizonte (Brazil). Escola De Veterinaria.

Annales de Genetique et de Selection Animale, 1980, Vol.12(2), pp.143-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO486173

Tanaka M

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE7316995

Tanaka M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (6)
 2. 1976đến1981  (6)
 3. 1982đến2002  (4)
 4. 2003đến2007  (18)
 5. Sau 2007  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (35)
 2. Bài báo  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. French  (20)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tanaka, M.
 2. Tanaka M
 3. Suzuoki, M
 4. Suzuki, M
 5. Visessanguan, Wonnop

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...