skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past, Present, and Future of Model-Based User Interface Development

Meixner, Gerrit ; Paternò, Fabio ; Vanderdonckt, Jean

i-com, 2011, Vol.10(3), 2011, Vol.10(3), pp.2-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-162X ; DOI: 10.1524/icom.2011.0026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...