skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU‐Kennzeichnungsrichtlinie und die Herausforderungen bei der Auswahl einer geeigneten Nachweis‐Software

Ille, Frank

Mining Report, June 2014, Vol.150(3), pp.147-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-6529 ; E-ISSN: 2195-8378 ; DOI: 10.1002/mire.201400019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bohren auf der oberen Ebene – eine wirtschaftliche Alternative im Streckenvortrieb im Bergbau und im Tunnelbau

Saelhoff, Günther

Mining Report, February 2013, Vol.149(1), pp.16-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-6529 ; E-ISSN: 2195-8378 ; DOI: 10.1002/mire.201300007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einführung des elektronischen Sprengstoffbuchs EXR auf den Bergwerken der RAG

Skirde, Jürgen ; Haasler, Detlef ; Kipp, Ramon

Mining Report, November 2013, Vol.149(5), pp.283-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-6529 ; E-ISSN: 2195-8378 ; DOI: 10.1002/mire.201300036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of the "Holbinsky" mine on the components of the natural environment of the Eastern Sayan

O. A. Ivanova ; A. V. Dmitrieva

Izvestiâ Uralʹskogo Gosudarstvennogo Gornogo Universiteta, 01 September 2017, Issue 3, pp.44-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-2091 ; E-ISSN: 2500-2414 ; DOI: 10.21440/2307-2091-2017-3-44-47

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimisation of a real-time multi-period truck dispatching system in mining operations

Cigdem Z. Gurgur, Kadri Dagdelen, Songwut Artittong

Int. J. of Applied Decision Sciences, 2011, Vol 4 Issue 1, pp 57 - 79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-8077 ; E-ISSN: 1755-8085 ; DOI: 10.1504/IJADS.2011.038091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. Russian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...