skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causes of the armed conflict in Croatia 1991. Resolving conceptual and methodological inconsistencies

Kosta Nikolić ; Marina Ilić

Istorija 20. Veka, 01 August 2016, Vol.34(2/2016), pp.179-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0352-3160 ; E-ISSN: 2560-3647 ; DOI: 10.29362/ist20veka.2016.2.nik.179-206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezensionen

Seebaß, Samuel;

Archiv für Rechts- und Sozialphilosphie, April 2019, Vol.105(2), pp.289-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2343

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As doutrinas jurídicas de hoje e a lição de Santi romano: o direito internacional

Piero Ziccardi

Sequência: Estudos Juridicos e Politicos, 01 June 2008, Vol.29(56), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-9562 ; E-ISSN: 2177-7055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Características gerais da comunidade internacional e do seu direito

Ago, Roberto

Seqüência: estudos jurídicos e políticos, 2008, Vol.29(56), pp.9-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2177-7055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The real aims of the USA and the EU in the Balkans

Čavoški Kosta S

Filozofija i Društvo, 01 January 2002, Vol.2002(19-20), pp.321-331

ISSN: 0353-5738 ; DOI: 10.2298/FID0209321C

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Occupational Therapists Engage in Continuing Professional Education
Warum nehmen Ergotherapeuten an weiterführenden Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teil?

Pöltl, S ; Karlsson, P

Ergoscience, 2009, Vol.4(3), pp.90-97

ISSN: 1861-6348 ; E-ISSN: 1861-6356 ; DOI: 10.1055/s-0028-1109580

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Portuguese  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ziccardi, Piero
  2. Karlsson, P
  3. Piero Ziccardi
  4. Pöltl, S.
  5. Ago, Roberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...