skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimen calumniae e procedimento ex officio nella canonistica tra XII e XIII secolo

Tiziana Ferreri

Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 01 June 2018, Vol.6, pp.133-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2445-2394 ; E-ISSN: 2445-2394

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was ist Psychotraumatologie?
What is psychotraumatology?

Wolfrum, G.

Trauma und Berufskrankheit, 2010, Vol.12(4), pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1436-6274 ; E-ISSN: 1436-6282 ; DOI: 10.1007/s10039-010-1700-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Principles of Canonical Penalties Dimension / Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych

Nafalska, Edyta

Kościół i Prawo, 2014, Vol.3(2), pp.129-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02087928 ; E-ISSN: 25445804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ist durch die Verfahren der Kommission eine wirksame Verwaltung der Kontrolle staatlicher Beihilfen gewährleistet?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ist durch die Verfahren der Kommission eine wirksame Verwaltung der Kontrolle staatlicher Beihilfen gewährleistet?.

European Court of Auditors

Sonderbericht Nr. ... (Europäischer Rechnungshof), 2011

ISBN: 978-92-9237-375-7 ; Series ISSN: 1831-080X ; DOI: 10.2865/26443

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Weg in die Reform der Insolvenzanfechtung: Eine Auseinandersetzung mit der Kritik an der Vorsatzanfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO a.F.

Karrasch, Nadine; Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin

DOI: 10.18452/19608

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Tài nguyên văn bản  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Polish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...