skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lexikalische Dynamik : kognitiv-linguistische Untersuchungen am englischen Computerwortschatz
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lexikalische Dynamik : kognitiv-linguistische Untersuchungen am englischen Computerwortschatz

Bründl Monika Elisabeth.

Tübingen : Niemeyer, 2001. - (004.16 BRU 2001) - ISBN348430443X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bründl Monika Elisabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...