skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Ngôn ngữ: Georgian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the History of Identity and Language Planning Policy in Georgia

Kock Kobaidze, Manana

Iberiul-Kavkasiuri Enatmecniereba, 2008(36), pp.128-142

ISSN: 1987-6572 ; ISSN: 1987-6572

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the History of Identity and Language Planning Policy in Georgia

Kock Kobaidze, Manana

Iberiul-Kavkasiuri Enatmecniereba, 2008(36), pp.128

ISSN: 1987-6572 ; ISSN: 1987-6572

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kock Kobaidze, Manana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...