skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Georgian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS3622682Y

Toàn văn sẵn có

2
Akademii͡a nauk Gruzinskoĭ SSR, Institut farmakokhimii imeni I.G. Kutateladze (Series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akademii͡a nauk Gruzinskoĭ SSR, Institut farmakokhimii imeni I.G. Kutateladze (Series)

I. Kʻutʻatʻelażis Sax. Pʻarmakokʻimiis Instituti

ISSN: 0371-6600

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. I. Kʻutʻatʻelażis Sax. Pʻarmakokʻimiis Instituti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...