skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Georgian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric morphometrics reveal male genitalia differences in the Lasiommata megera / paramegaera complex (Lepidoptera, Nymphalidae) and the lack of a predicted hybridization area in the Tuscan Archipelago
La morfometria geometrica rivela differenze nei genitali maschili all'interno del complesso Lasiommata megera / paramegaera (Lepidoptera, Nymphalidae) e l'assenza di una prevedibile area di ibridizzazione nell'Arcipelago Toscano

Dapporto, L.

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, August 2008, Vol.46(3), pp.224-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-5745 ; E-ISSN: 1439-0469 ; DOI: 10.1111/j.1439-0469.2007.00453.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dapporto, L
  2. Dapporto , L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...