skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass administration of the antimalarial drug mefloquine to Guantánamo detainees: a critical analysis
Administration massive de l’antipaludique méfloquine à des détenus de Guantánamo: une analyse critique
Administración masiva del antimalárico mefloquina entre los prisioneros de Guantánamo: un análisis crítico

Nevin, Remington L.

Tropical Medicine & International Health, October 2012, Vol.17(10), pp.1281-1288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1111/j.1365-3156.2012.03063.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of docosahexaenoic acid-rich n-3 fatty acid supplementation on cytokine release from blood mononuclear leukocytes: the OmegAD study.(Original Research Communications)(Author abstract)

Vedin, Inger ; Cederholm, Tommy ; Levi, Yvonne Freund ; Basun, Hans ; Garlind, Anita ; Irving, Gerd Faxen ; Jonhagen, Maria Eriksdotter ; Vessby, Bengt ; Wahlund, Lars - Olof ; Palmblad, Jan

American Journal of Clinical Nutrition, June, 2008, Vol.87(6), p.1616(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kayombo, Bengt
  2. Jacob, Kayombo
  3. Balaile, Gunnel
  4. Irving, G
  5. Garlind, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...