skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale : la perspective de l’autorégulation comme cadre théorique.
Self-regulation and virtual reality in forensic psychiatry: An emphasis on theoretical underpinnings

Benbouriche, M ; Renaud, P ; Pelletier, J-F ; De Loor, P

L'Encephale, December 2016, Vol.42(6), pp.540-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7006 ; PMID: 26796560 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.encep.2015.12.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benbouriche, M.
  2. De Loor, P.
  3. Pelletier, J-F
  4. Pelletier, Jf
  5. Renaud, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...