skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Ngôn ngữ: French xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale : la perspective de l’autorégulation comme cadre théorique.
Self-regulation and virtual reality in forensic psychiatry: An emphasis on theoretical underpinnings

Benbouriche, M ; Renaud, P ; Pelletier, J-F ; De Loor, P

L'Encephale, December 2016, Vol.42(6), pp.540-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7006 ; PMID: 26796560 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.encep.2015.12.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new concept in digestive surgery: the computer assisted surgical procedure, from virtual reality to telemanipulation

Marescaux, Jacques ; Clément, Jean-Marie ; Nord, M ; Russier, Y ; Tassetti, V ; Mutter, Didier ; Cotin, Stéphane ; Ayache, Nicholas

Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, 1997, Vol.181(8), p.1609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new concept in surgery of the digestive tract: surgical procedure assisted by computer, from virtual reality to telemanipulation

Marescaux, Jacques ; Clément, Jean-Marie ; Vix, M ; Russier, Y ; Tassetti, V ; Mutter, Didier ; Cotin, Stéphane ; Ayache, Nicholas

Chirurgie -Paris, 1998, Vol.123(1), pp.16-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapeutic agents targetting protein-protein interactions: myth or reality?

Laudet, Béatrice ; Prudent, Renaud ; Filhol, Odile ; Cochet, Claude

médecine/sciences, March 2007, Vol.23(3), pp.273-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0767-0974 ; E-ISSN: 1958-5381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tassetti, V
  2. Marescaux, J
  3. Clément, J M
  4. Russier, Y
  5. Mutter, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...