skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Métallurgie fondamentale et métallurgie numérique : l'héritage de Jacques Friedel dans la théorie de la plasticité des métaux et alliages

Bréchet, Yves

Comptes rendus - Physique, March 2016, Vol.17(3-4), pp.237-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0705 ; E-ISSN: 1878-1535 ; DOI: 10.1016/j.crhy.2015.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une transition liquide–gaz pour des bosons en interaction attractive à une dimension

Herzog, Christopher ; Olshanii, Maxim ; Castin, Yvan

Comptes rendus - Physique, February 2014, Vol.15(2-3), pp.285-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0705 ; E-ISSN: 1878-1535 ; DOI: 10.1016/j.crhy.2013.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asteroid impact tsunamis

Kharif, Christian ; Pelinovsky, Efim

Comptes rendus - Physique, 2005, Vol.6(3), pp.361-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0705 ; E-ISSN: 1878-1535 ; DOI: 10.1016/j.crhy.2004.12.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antisymmetrized Molecular Dynamics: a new insight into the structure of nuclei

Kanada-En'Yo, Yoshiko ; Kimura, Masaaki ; Horiuchi, Hisashi

Comptes rendus - Physique, 2003, Vol.4(4), pp.497-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0705 ; E-ISSN: 1878-1535 ; DOI: 10.1016/S1631-0705(03)00062-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing the halo structure

Nunes, Filomena M

Comptes rendus - Physique, 2003, Vol.4(4), pp.489-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0705 ; E-ISSN: 1878-1535 ; DOI: 10.1016/S1631-0705(03)00055-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caractérisation et modélisation de composants matriciels infrarouge

Castelein, Pierre

Comptes rendus - Physique, 2003, Vol.4(10), pp.1167-1174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0705 ; E-ISSN: 1878-1535 ; DOI: 10.1016/j.crhy.2003.10.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Braaaaaea@Chet, Yv
  2. Kharif, C.
  3. Kanada-En'yo, Y.
  4. Kimura, Masaaki
  5. Nunes, F.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...